ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

Farming Systems Research Station, Sadanandapuram
Farm Officer
Central Training Institute
“സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കൃഷി പരിപാലനം”
Kerala Agricultural University
Training programme on Aquaponics
Rice Research Station, Vyttila
Farm Officer
Farming Systems Research Station, Sadanandapuram
Skilled Worker
Kerala Agricultural University
charges against Dr. M.Sunil, Assistant Professor
Krishi Vigyan Kendra, Thrissur
21.06.2022 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് "മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം, സന്തുലിത വളപ്രയോഗം" എന്ന വിഷയത്തിൽ കൃഷി പാഠശാല
Krishi Vigyan Kendra, Thrissur
ICAR - KVK Thrissur - 20.06.2022 ന് രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് പൂകൃഷിയിൽ പരിശീലന പരിപാടി
Krishi Vigyan Kendra, Thrissur
2022 ജൂൺ 18 ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് "ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണവും മൂല്യവർദ്ധനവും" എന്ന വിഷയത്തിൽ പരിശീലന പരിപാടി
Kerala Agricultural University
Legal- Notice under Clause 40 (1)(b) of SRO 293/72
Directorate of Education
National Overseas Scholarship for the Year 2022-23
Communication Centre, Mannuthy
ACMC Report
Kerala Agricultural University
Memo of Charges
College of Agriculture, Vellanikkara
ചെണ്ടുമല്ലി വാടാമല്ലി ചെടികളുടെ പരിചരണം
Directorate of Research
2022 sale price of seeds, planting materials & value added products
Kerala Agricultural University
General Transfer
Directorate of Research
TRANSFER OF TECHNOLOGIES DEVELOPED BY KERALA AGRICULTURAL UNIVERSITY
Kerala Agricultural University
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെക്ഷന്‍ -ക്ലാസ് IV തസ്തികയുടെ റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത്-വിജ്ഞാപനം
Kerala Agricultural University
Filling up of vacancies in the XVIII th General Council of KAU
Kerala Agricultural University
Filling up of vacancies in the Academic Council of KAU
Kerala Agricultural University
NPS - Compassionate Financial Assistance -guidelines
KAU Headquarters
Rank List - Class IV - Extended

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019