ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Azadi Ka Amrit Mahotsav
KCAET, Tavanur
Kalpadhenu Magazine - Subscribe Now
RARS Kumarakom
Centre for Advanced Agricultural Science and Technology (CAAST) for KAU
Silver Jubilee Academic Block, College of Forestry
College of Agriculture, Vellayani
Kerala Agricultural University Campus
KAU Agri-infotech Portal : കാര്‍ഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
Passion Fruit

Calendar

Examination News

കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല വാര്‍ത്തകള്‍

Featured Video

Weather Data

Saturday, January 28, 2023
Observatory Maximum Temperature Minimum Temperature Rainfall Bright Sun Shine Morning Relative Humidity Wind Speed Evaporation
Pilicode (Northern Zone)
POINT (75.16 12.2)
32.00°C 20.50°C 0.00mm 8.60hrs 96.00% 2.00km/hr 1.60mm
Ambalavayal (High Range Zone)
POINT (76.21 11.61)
28.40°C 13.00°C 0.00mm 8.70hrs 94.00% 1.50km/hr 3.20mm
Vellanikkara (Central Zone)
POINT (76.28 10.54)
33.10°C 21.00°C 0.00mm 9.60hrs 73.00% 5.00km/hr 4.90mm
Kumarakom (Problem Area Zone)
POINT (76.42 9.62)
33.00°C 20.10°C 0.00mm 8.00hrs 93.00% 2.50km/hr 2.00mm
Vellayani (Southern Zone)
POINT (76.98 8.42)
31.40°C 18.60°C 0.00mm 5.40hrs 93.00% 0.40km/hr 3.00mm

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019