ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Employment News

27/07/2022
Kerala Agricultural University
Rank list of Casual labourers at Vellanikkara, Mannuthy Campus
04/08/2022
Cardamom Research Station, Pampadumpara
Skilled Assistant
26/07/2022
Agricultural Research Station, Thiruvalla
Notification for labour recruitment. NCA vacancies
27/07/2022
Cardamom Research Station, Pampadumpara
Rank List of Skilled Assistant
25/07/2022
Agricultural Research Station, Anakkayam
Rank list (II) Farm Officer
25/07/2022
Agricultural Research Station, Anakkayam
Rank List (List 1) Farm Officer
22/07/2022
Directorate of Extension
Rank List -SRF under ICAR (CRIDA) - NICRA Project
06/07/2022
Kerala Agricultural University
Rank List of candidates for provisional appointment at KAU High School
08/04/2022
Kerala Agricultural University
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെക്ഷന്‍ -ക്ലാസ് IV തസ്തികയുടെ റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത്-വിജ്ഞാപനം
25/01/2021
Agricultural Research Station, Mannuthy
Rank list of Casual Labourers for Mannuthy-Vellanikkara Campus

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019