ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Documents

Safe to eat project-Pesticide Residue Analysis Report-October-2023
Pesticide Residue Analysis Reports
Sl. No. Title Date Description
1 Safe to eat project-Pesticide Residue Analysis Report-October-2023 01/11/2023
ശാസ്ത്രീയ നെൽകൃഷിക്കായുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ
പൊന്മണി പറിച്ചു നടൽ
ശാസ്ത്രീയ നെൽകൃഷിക്കായുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ - ജ്യോതി പറിച്ചുനടൽ
ശാസ്ത്രീയ നെൽകൃഷിക്കായുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ -പൊന്മണി പറിച്ചു നടൽ
Scope of Accreditation
Pesticide Residue Analysis Reports
Sl. No. Title Date Description
7 NABL Scope of Accreditation 12/03/2022
Filling up of vacancy in General Council
Reconstitution of the General Council
Budget Estimate 2023-24
Budget Documents
Sl. No. Title Date Description
10 KAU Budget Estimate 2023-24 05/05/2023
Mission LiFE
Brochures
Sl. No. Title Date Description
11 Mission LiFE 11/04/2023
Prospectus for various programmes
Brochures
Sl. No. Title Date Description
12 Prospectus 2022 30/03/2023

Prospectus 2022

Power Operated Continuous Cocoa Pod Breaker
Patents
Sl. No. Title Date Description
14 Power Operated Continuous Cocoa Pod Breaker 11/01/2023
Rapid Conversion Of Degradable Waste To Fortified Manure By Thermos Chemical Digestion
System And Method For Organic Fertigation
Patents
Sl. No. Title Date Description
16 System And Method For Organic Fertigation 11/01/2023
Wheel Hoe Weeder
Patents
Sl. No. Title Date Description
17 Wheel Hoe Weeder 11/01/2023
A Power Operated Floating Paddy Harvester
Patents
Sl. No. Title Date Description
18 A Power Operated Floating Paddy Harvester 11/01/2023
Hand held wiper device for weedy rice control
Patents
Sl. No. Title Date Description
19 Hand Held Wiper Device For Weedy Rice Control 11/01/2023
Patent Certificate
Patents
Sl. No. Title Date Description
20 Bicycle Type Milking Machine for Dairy Cows 11/01/2023
Annual Accounts 2021-22
Annual Accounts
Sl. No. Title Date Description
21 Annual Accounts 2021-22 11/01/2023
Karshaka Santhwanam app
2021-22 Zonal Research Report
Books
Sl. No. Title Date Description
23 39th ZREAC MEETING AND FARMER INTERFACE 20/12/2022
KAU Budget
Budget Documents
Sl. No. Title Date Description
24 KAU Budget 2022-23 18/11/2022
Government of India - Ministry of Woment and Child Development
Revision of sale price of value added products
Price List
Sl. No. Title Date Description
29 R1/68289/2002 dated 23/3/2022 01/04/2022
2022 Revision of sale price of seeds and planting materials
Price List
Sl. No. Title Date Description
30 Order R1/68289/2002 dated 22/3/2022 01/04/2022
Reconstitution of General Council - Filling up of vacancies
Notifications
Sl. No. Title Date Description
35 Notification No. GA/G-1/1689/2020 Dated: 08-04-2022 08/04/2022
2021 Sale price of Value added products
Price List
Sl. No. Title Date Description
36 2021 Sale price of Value added products 09/02/2022
2021 Sale price of Seeds & Planting materials
Price List
Sl. No. Title Date Description
37 2021 Sale price of Seeds & Planting materials 09/02/2022
Price List of Seeds & Planting materials 2021 (Order No.R1/68289/2002 dated 29/3/2021)
Price List
Sl. No. Title Date Description
38 Price List of Seeds & Planting materials 2021 09/02/2022
Research and Development Report 2020-21
Reports
Sl. No. Title Date Description
39 Report XXXVIII ZREAC Meeting 05/01/2022
KAU Handbook 2023
Books
Sl. No. Title Date Description
40 KAU Handbook 2023 31/12/2021
CTI Brochure
Brochures
Sl. No. Title Date Description
42 CTI Brochure 20/10/2021
Interview on Climate Change_Dr.P.O.Nameer
News Letters
Sl. No. Title Date Description
43 News report on the Interview of Dr.P. O.Nameer 24/04/2021
Meteorological Observatory_Academy of Climate Change Education and Resrach
Articles
Sl. No. Title Date Description
44 News regarding Meteorological Observatory_ACCER_reg 05/01/2021
Mannuthy_A Future Greenvalley
Bird Atlas
Articles
Sl. No. Title Date Description
46 Lesson from Kerala-How to hatch a bird Atlas 07/12/2020
Prevention of caste Based Discrimination in Higher Education-reg
Guidelines
Sl. No. Title Date Description
49 D.O.No.F.1-7/2011(SCT) 08/10/2020
Annual Report RARS(SZ)- 2019-2020 - Malayalam
Reports
Sl. No. Title Date Description
53 Annual Report RARS(SZ)- 2019-2020 - Malayalam 17/08/2020
Traditional Rice varieties
Publications
Sl. No. Title Date Description
54 Wayanadan Nellinangal 09/08/2020
DAMINI Mobile Application
Publications
Sl. No. Title Date Description
55 DAMINI Mobile Application 04/08/2020
Diverse value added products from Jack - RARS Ambalavayal shows the way in jack processing
Articles
Sl. No. Title Date Description
56 Value addition of Jackfruit 03/08/2020
Report on WEBINAR on the eve of International day of co-operatives
Reports
Sl. No. Title Date Description
57 WEBINAR REPORT 07/07/2020
Newly Released Crop Varieties-2018
Publications
Sl. No. Title Date Description
59 Newly Released Crop Varieties 19/05/2018
Chalakudy Flood Data
Maps
Sl. No. Title Date Description
60 Chalakudy Block Data 05/06/2020
Vellangallur Block Flood Map Data
Maps
Sl. No. Title Date Description
61 Vellangallur Block Flood Map Data 05/06/2020
Mathilakam Block Flood Data
Maps
Sl. No. Title Date Description
62 Mathilakam Block Flood Data 05/06/2020
Mala Block Flood Map Data
Maps
Sl. No. Title Date Description
63 Mala Block Flood Map Data 05/06/2020
Kodungallur Block Flood Map Data
Maps
Sl. No. Title Date Description
64 Kodungallur Block Flood Map Data 05/06/2020
Digital Elevation Model
Maps
Sl. No. Title Date Description
65 Digital Elevation Model 05/06/2020
Chalakudy River Basin Water shed Maps
Maps
Sl. No. Title Date Description
66 Chalakudy River Basin Water shed Maps 05/06/2020
Chalakudy River Basin Location 2
Maps
Sl. No. Title Date Description
67 Chalakudy River Basin Location 2 05/06/2020
Chalakudy River Basin Location 1
Maps
Sl. No. Title Date Description
68 Chalakudy River Basin Location 1 05/06/2020
Chalakudy River Basin Flood affected Panchayaths
Flood Map of Poomanagalam Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
73 Poomangalam Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Padiyur Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
74 Padiyur Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Puthenchira Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
75 Puthenchira Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Vellangallur Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
76 Vellangallur Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Velukkara Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
77 Velukkara Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Kaipamangalam Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
78 Kaipamangalam Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Edathiruthy Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
79 Edathiruthy Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Mathilakam Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
80 Mathilakam Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Perinjanam Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
81 Perinjanam Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Alur Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
82 Alur Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Kuzhur Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
83 Kuzhur Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Poyya Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
84 Poyya Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Annamanada Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
85 Annamanada Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Mala Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
86 Mala Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Methala Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
87 Methala Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Pariyaram Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
88 Pariyaram Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Athirappally Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
89 Athirappally Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Kodassery Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
90 Kodassery Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Koratty Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
91 Koratty Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Kadukutty Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
92 Kadukutty Grama Panchayath 04/06/2020
Flood Map of Melur Grama Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
93 Melur Grama Panchayath 04/06/2020
Athirappally Panchayath
Maps
Sl. No. Title Date Description
94 Athirappally Panchayath 03/06/2020
Application form for checking Plagiarism
Forms
Sl. No. Title Date Description
95 Application form for checking Plagiarism 25/05/2020
Report on Pesticide Residues in Vegetables
Pesticide Residue Analysis Reports
Sl. No. Title Date Description
97 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.48 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.48

98 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.47 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.47

99 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.46 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.46

100 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.45 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.45

101 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.44 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.44

102 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.43 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.43

103 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.42 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.42

104 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.41 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.41

105 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.40 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.40

106 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.39 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.39

107 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.38 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.38

108 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.37 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.37

109 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.36 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.36

110 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.35 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.35

111 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.34 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.34

112 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.33 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.33

113 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.32 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.32

114 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.31 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.31

115 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.30 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.30

116 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.27 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.27

117 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.26 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.26

118 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.25 11/04/2020

Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.25

126 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.24 25/01/2016

2016 January to March: Farmers Samples

127 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.23 25/01/2016

2016 January to March: Open Market Samples

128 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.29 03/11/2016

2016 July to September: Farmers Samples

129 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.28 03/11/2016

2016 July to September

131 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.10 06/03/2016

2014 July - September: Farmer's Samples

132 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.09 06/03/2016

2014 July - September

133 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.18 06/03/2016

2015 July - September: Farmer's Samples

134 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.17 06/03/2016

2015 July - September: Market Samples

135 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.22 06/03/2016

2015 January – December: Farmers Samples

136 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.21 06/03/2016

2015 January - December: Market Samples

137 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.20 06/03/2016

2015 October – December: Farmer's Samples

138 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.19 06/03/2016

2015 October - December

140 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.15 01/10/2015

2015 January - June: Market samples

142 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.12 07/06/2015

2014 October - December: Kerala Farmers' samples

143 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.11 07/06/2015

2014 October - December: Market samples

145 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.08 22/08/2014

2013 January - 2014 June

146 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.07 22/07/2014

2014 April - June

147 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.06 22/04/2015

2014 January - March

148 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.05 22/01/2014

2013 January - December

149 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.04 22/01/2014

2013 October - December

150 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.03 22/07/2013

2013 July - September

151 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.02 22/04/2013

2013 April - June

152 Report of analysis of pesticide residues in vegetables, fruits and food products Report No.01 22/03/2014

2012 - 13

Reports
Sl. No. Title Date Description
139 PAMSTEV-16 01/10/2015

2015 January - March: Farmers' samples

Traditional Rice Varieties of Wayanad
Rice varieties of Wayanad
Books
Sl. No. Title Date Description
120 Publications 29/07/2019
Climate Science
Books
Sl. No. Title Date Description
121 Research publications, ACCER 30/03/2019
122 Research article, ACCER 30/03/2019
FORM FOR REQUISITIONING UNIVERSITY VEHICLE
Forms
Sl. No. Title Date Description
123 FORM FOR REQUISITIONING UNIVERSITY VEHICLE 16/05/2018
Tender
Tender Documents
Sl. No. Title Date Description
124 Stores Purchase Manual 09/03/2017
National Book Festival - 2016
Reports
Sl. No. Title Date Description
125 Report of National Book Festival - 2016 29/12/2016
Report of the Dr. Abdul Kalam Remembrance Programme
Reports
Sl. No. Title Date Description
130 Report of the Dr. Abdul Kalam Remembrance Programme 10/08/2016
Academic
Guidelines
Sl. No. Title Date Description
141 Academic Handbook 11/09/2015
EPABX Directory
Main Campus EPABX Directory
Sl. No. Title Date Description
144 Main Campus EPABX Directory 02/06/2015
KAU News
News in Media
Sl. No. Title Date Description
153 KAU News - 2015 January - Volume XXI. ISSUE 1 26/02/2015
Sale Price of Seeds and Planting Materials
Price List
Sl. No. Title Date Description
154 Sale Price of Seeds and Planting Materials 01/04/2018
സുരക്ഷിത പൈനാപ്പിൾ കൃഷി
Production technology for Vazhakulam Pineapple Mauritius
Protocol for export of Pineapple
Production technology for Pineapple Variety Kew
Pineapple Technology
Articles
Sl. No. Title Date Description
159 Pineapple Technology 29/08/2011

Pineapple Technology

Pests of Pineapple and thier Management
Passion fruit- Passiflora edulis Sims - Passifloraceae
Passion fruit recipes
Articles
Sl. No. Title Date Description
162 Passion fruit recipes 29/08/2014

Passion fruit recipes

Organic production of mauritius pineapple
Passion fruit Production Technology
Organic Production of Banana
Articles
Sl. No. Title Date Description
165 Organic Production of Banana 29/08/2012

Organic Production of Banana

Insect Pests of Passion Fruit
Articles
Sl. No. Title Date Description
166 Insect Pests of Passion Fruit 29/08/2013

Insect Pests of Passion Fruit

Fruits Benefits Processing Preservation Pineapple Recipes
Economics of pineapple cultivation
Diseases of Pineapple
Articles
Sl. No. Title Date Description
169 Diseases of Pineapple 29/08/2012

Diseases of Pineapple

Diseases of Passion Fruit
Articles
Sl. No. Title Date Description
170 Diseases of Passion Fruit 29/08/2012

Diseases of Passion Fruit

Benefits and uses of pineapple

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019