ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Tender/Quotation Notices

Tender related documents can be download from bottom of the page.
Click on any row to see more details
Supply
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, വയനാട്
Bio control agents
18/12/2023 bio_control_agents.pdf
Regional Agriculture Research Station, Vellayani
Tenders invited for BeeHives & Bee Keeping Equipments
16/12/2023 bee_hives_beekeeping_equipments-_tender_notice_1.pdf
നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, മങ്കൊമ്പ്
Automatic seed counter
29/12/2023 3391.pdf
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
Tender Notice - No. D3-6293/2023 Dated : 30/11/2023 - Supply - Automatic Nitrogen/Protein Estimation System - RARS Pattambi
15/12/2023 Tender Notice - No. D3-6293/2023 Dated : 30/11/2023 - Supply - Automatic Nitrogen/Protein Estimation System - RARS Pattambi
Pepper Research Station, Panniyur
Quotation notice for the supply and installation of tubular batteries of UPS under buyback scheme
20/12/2023 quotation.pdf
Directorate of Information Systems (DIS)
Tender for 10 G 48 Port Office Distribution Switch
19/12/2023 document-10.pdf
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Quotations are invited for the supply of Digital Storage Oscilloscope at KCAET, Tavanur
15/12/2023 quotation_notice_of_digital_storage_oscilloscope.pdf
Kerala Agricultural University
FCRS,Vellanikkara:Tender for Electric-Fruit pulp concentrator/ Electric roaster
19/12/2023 fcrs_vellanikkara_tender_notice-_date_extension-2-4.pdf
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പീലിക്കോട്
സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്
14/12/2023 b4-4922-2023.pdf
Kerala Agricultural University
Quotation notice for concrete pole
11/12/2023 Supply of concrete pole (Squre shape) in nursery
College of Agriculture, Vellayani
Store Purchase section-Supply and Installation of printer cum photocopier system for the use in academic cell
13/12/2023 photocopier_tendernotice.pdf
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പീലിക്കോട്
Tender for supply of pick-up truck
08/12/2023 4562.pdf
Agronomic Research Station, Chalakudy
Tender Notice for supply of fertilizer grade chemicals
15/12/2023 tender_notice.pdf
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024 നോടനുബന്ധിച്ച് - വെളിച്ചം (LIGHT) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
11/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024 നോടനുബന്ധിച്ച് - വെളിച്ചം (LIGHT) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024- സൗണ്ട് സിസ്റ്റം/ജനറേറ്റർ -വാടകയ്ക്ക് നൽ കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
11/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024- സൗണ്ട് സിസ്റ്റ്ം/ജനറേറ്റർ- ടെൻഡർ
Auction
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Coconut Research Station, Balaramapuram
Quotation for selling goat and calf
21/12/2023 quotation_1.pdf
Kerala Agricultural University
FCRS-Quotation notice - Wood
12/12/2023 wood-1.pdf
Kerala Agricultural University
FCRS-Quotation notice - jackfriut, cashew, pepper
14/12/2023 jack_pepper.pdf
Instructional Farm, Vellanikara
Auction/ quotation of jack fruits
15/12/2023 jack_fruit_auction.pdf
Agricultural Research Station, Thiruvalla
Auction sale of sugarcane - 2023-24 season Requotation notice
12/12/2023 requotation_sugarcane_23-24_date_change.pdf
Work
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Kerala Agricultural University
CC TV ക്യാമറ (IP Based /Wifi) വാങ്ങുന്നതിനും, റിപ്പയർ & മെയിന്റനൻസ്, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ
12/12/2023 CC TV ക്യാമറ (IP Based /Wifi) വാങ്ങുന്നതിനും, റിപ്പയർ & മെയിന്റനൻസ്, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ
Kerala Agricultural University
Quotation for construction or iron wire fencing at boundary of Thirumunpu Center
11/12/2023 3909-23.pdf
Kerala Agricultural University
KVK Kannur, Tender Notice for Shed
08/12/2023 tender_for_shed.pdf
Kerala Agricultural University
KVK Kannur, Tender Notice for compound wall
08/12/2023 tender_notice_for_compound_wall.pdf
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024 - താൽക്കാലിക പന്തലുകൾ നിർമ്മിച്ചു തരുന്നതിനും, അനുബന്ധ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുമുള്ള ടെൻഡർ
08/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024 - താൽക്കാലിക പന്തലുകൾ നിർമ്മിച്ചു തരുന്നതിനും, അനുബന്ധ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുമുള്ള ടെൻഡർ
Kerala Agricultural University
Re-Quotation for construction of nursery shed at H block
08/12/2023 4213.pdf
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2024- അനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലീനിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള- ടെൻഡർ
14/12/2023 പൂപ്പൊലി 2024- അനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലീനിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള- ടെൻഡർ
Subscribe to Tenders

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019