ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Tender/Quotation Notices

Tender related documents can be download from bottom of the page.
Click on any row to see more details
Work
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Engineering Division, Kumarakom
E-Tender notice No:03/2022-23 dated 02/12/2022 for Work
20/12/2022 tender_notice_kumarakom_02dec2022.pdf
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Tavanur-Tender notice No : 4/ 2022-23 dtd 28/11/2022
19/12/2022 tender_notice_4-2022-23_tavanur.pdf
Directorate of Physical Plant
Tender notice 5/22-23 Civil Works , Electrical Works
08/12/2022 tender_notice_5-22-23_dpp.pdf
Coconut Research Station, Balaramapuram
CRS, Balaramapuram - Quotation Notice for crown cleaning and spraying chemicals in coconut palms
03/12/2022 quotation_notice_for_crown_cleaning_and_spraying_chemicals_in_coconut_palms.pdf
College of Agriculture, Padannakkad
Quotation for sheet roof work on the roof top of farm office
05/12/2022 Quotation notice
Agricultural Research Station, Anakkayam
Repair and maintenance work of Polyhouse
07/12/2022 repair_of_poly_house.pdf
Supply
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
TENDER Notice-No.D3-6594/2022 Dated: 28.11.2022- SUPPLY - Chemicals - RARS Pattambi
15/12/2022 TENDER Notice-No.D3-6594/2022 Dated: 28.11.2022- SUPPLY - Chemicals - RARS Pattambi
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Quotations are invited for the supply of Book Shelf for Mens' Hostel at KCAET, Tavanur
12/12/2022 bookshelf.pdf
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Quotation for the supply of PA System
07/12/2022 quotationnotice_kcaet.pdf
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പീലിക്കോട്
TENDER EXTENSION NOTICE
05/12/2022 tender_extension_notice_05122022.pdf
Cardamom Research Station, Pampadumpara
Quotation for the supply of Rotary Shaker with Digital controller
09/12/2022 rotary_shaker_with_digital_controller.pdf
Cardamom Research Station, Pampadumpara
Tender for the supply and installation of Non Refrigerated Microcentrifuge
09/12/2022 non_refrigerated_microcentrifuge_tender.pdf
College of Agriculture, Padannakkad
Quotation notice for rate contract of lab chemicals and glasswares etc
12/12/2022 quotation_rate_contract.pdf
College of Agriculture, Padannakkad
Quotation notice for supply of Kirni seedlings with cover
06/12/2022 Quotation notice
Krishi Vigyan Kendra, Kottayam
KVK Kottayam-Quotation notice for materials for NICRA Project-reg.
05/12/2022 nicra-motor_pump-quotation_noticekumarakam_kvk.pdf
College of Agriculture, Padannakkad
Quotation notice for supply of Talc powder
02/12/2022 quotation_notice_talc_powder.pdf
Kerala Agricultural University
Tender Notice
08/12/2022 tender_notice_22.11.2022.pdf
Kerala Agricultural University
എസ്കവേറ്റർ, ഹിറ്റാച്ചി (20 HP)- എന്നിവ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
12/12/2022 എസ്കവേറ്റർ, ഹിറ്റാച്ചി (20 HP)- എന്നിവ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
College of Agriculture, Vellayani
Limited Tender Notice for the supply of Analytical Equipments
05/12/2022 limited_tender_doa_analyticalequipments.pdf
Auction
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2023- ഐസ് ക്രീം സ്റ്റാൾ- ക്വട്ടേഷൻ
03/12/2022 പൂപ്പൊലി 2023- ഐസ് ക്രീം സ്റ്റാൾ- ക്വട്ടേഷൻ
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി - 2023, ക്വട്ടേഷൻ- സ്റ്റാൾ
02/12/2022 പൂപ്പൊലി - 2023 ക്വട്ടേഷൻ- സ്റ്റാൾ
Directorate of Physical Plant
KAU Vehicle Auction
31/12/2022 vehicle_auction_28022_0001.pdf, vehicle_auction_2_28022.pdf
Kerala Agricultural University
മരം ലേലത്തിനുള്ള ടെൻഡർ
06/12/2022 മരം ലേലം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
Kerala Agricultural University
Quotation Notice
02/12/2022 quotation_notice_16.11.2022.pdf
Plant Propagation & Nursery Management Unit, Vellanikkara
Quotation Notice
09/12/2022 quotation_notice.pdf
Kerala Agricultural University
പൂപ്പൊലി 2023- ഭക്ഷണ ശാല (Food Court)- നടത്തുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
03/12/2022 പൂപ്പൊലി 2023- ഭക്ഷണ ശാല (Food Court)- നടത്തുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
Subscribe to Tenders

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019