ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Institutions/Stations under KAU

Head of Office Phone No Email ID
കാര്‍ഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി Dean (Agriculture) +91-471-2381002 deanagri@kau.in
coavellayani@kau.in
College of Agriculture, Vellayani Dean (Agriculture) +91-471-2381002 deanagri@kau.in
coavellayani@kau.in
കാർഷിക കോളേജ്, വെള്ളാനിക്കര Dean +91-487 2438300
+91-487-2438301
+91-487-2438303
cohvka@kau.in
adhort@kau.in
College of Agriculture, Vellanikkara Dean +91-487 2438300
+91-487-2438301
+91-487-2438303
cohvka@kau.in
adhort@kau.in
College of Agriculture, Padannakkad Dean +91-467-2280616
+91-467-2282699
adpad@kau.in
coapad@kau.in
കാർഷിക കോളേജ്, പടന്നക്കാട് Dean +91-467-2280616
+91-467-2282699
adpad@kau.in
coapad@kau.in
വനശാസ്ത്ര കോളേജ്, വെള്ളാനിക്കര Dean (Forestry) +91-487-2438401
+91-487-2370050
deanforestry@kau.in
cofvka@kau.in
College of Forestry, Vellanikkara Dean (Forestry) +91-487-2438401
+91-487-2370050
deanforestry@kau.in
cofvka@kau.in
കോളേജ് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ബാങ്കിങ് ആന്റ് മാനേജ്മെൻറ് Dean +91-487-2438502
+91-487-2438503
dean.ccbm@kau.in
ccbm@kau.in
College of Co-operation, Banking & Management, Vellanikkara Dean +91-487-2438502
+91-487-2438503
dean.ccbm@kau.in
ccbm@kau.in
കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾചറൽ എൻജിനിയറിങ് ആന്റ് ടെക്നോളജി, തവനൂർ Dean (Agricultural Engineering) +91-494-2686009
+91-494-2686214
deanengg@kau.in
kcaet@kau.in
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur Dean (Agricultural Engineering) +91-494-2686009
+91-494-2686214
deanengg@kau.in
kcaet@kau.in
കോളേജ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആന്റ് എൻവിയോൺമെന്റൽ സയൻസ്, വെള്ളാനിക്കര Dean +91-487-2372413
+91-487-2438691
ccces@kau.in
College of Climate Change and Environmental Science, Vellanikkara Dean +91-487-2372413
+91-487-2438691
ccces@kau.in
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾചറൽ ടെക്നോളജി, പട്ടാമ്പി Special Officer +91-466-2212228
+91-466-2212275
adrptb@kau.in
rarsptb@kau.in
Institute of Agriculture Technolgy & RARS, Pattambi Special Officer +91-466-2212228
+91-466-2212275
adrptb@kau.in
rarsptb@kau.in
കാർഷിക കോളേജ്, വയനാട് Dean +91-4936-260421 coawayanad@kau.in
adwayanad@kau.in
College of Agriculture, Wayanad Dean +91-4936-260421 coawayanad@kau.in
adwayanad@kau.in
Northern Zone
Head of Office Phone No Email ID
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പീലിക്കോട് Associate Director +91-467-2260632
+91-467-2260450
adrpil@kau.in
rarspil@kau.in
Regional Agricultural Research Station, Pilicode Associate Director +91-467-2260632
+91-467-2260450
adrpil@kau.in
rarspil@kau.in
കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പന്നിയൂര്‍ Professor & Head +91-460-2227287 prspanniyur@kau.in
Pepper Research Station, Panniyur Professor & Head +91-460-2227287 prspanniyur@kau.in
High Range Zone
Head of Office Phone No Email ID
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, അമ്പലവയല്‍ Associate Director +91-4936-260421
+91-4936-260561
adramb@kau.in
rarsamb@kau.in
Regional Agricultural Research Station, Ambalavayal Associate Director +91-4936-260421
+91-4936-260561
adramb@kau.in
rarsamb@kau.in
ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പാമ്പാടുംപാറ Professor & Head +91-4868-296163
+91-4868-236263
crspam@kau.in
Cardamom Research Station, Pampadumpara Professor & Head +91-4868-296163
+91-4868-236263
crspam@kau.in
Central Zone
Head of Office Phone No Email ID
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പട്ടാമ്പി Associate Director +91-466-2212228
+91-466-2212275
adrptb@kau.in
rarsptb@kau.in
Regional Agricultural Research Station, Pattambi Associate Director +91-466-2212228
+91-466-2212275
adrptb@kau.in
rarsptb@kau.in
അഗ്രോണമിക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ചാലക്കുടി Professor & Head +91-480-2702116 arschalakudy@kau.in
Agronomic Research Station, Chalakudy Professor & Head +91-480-2702116 arschalakudy@kau.in
കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, മാടക്കത്തറ Professor & Head +91-487-2370339 crsmadakkathara@kau.in
Cashew Research Station, Madakkathara Professor & Head +91-487-2370339 crsmadakkathara@kau.in
Agricultural Research Station, Anakkayam +91-483-2848239
+91-483-2848050
arsanakkayam@kau.in
കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ആനക്കയം +91-483-2848239
+91-483-2848050
arsanakkayam@kau.in
Aromatic & Medicinal Plants Research Station, Odakkali Professor & Head +91-484-2658221
Sales center
9447163891
amprs@kau.in
സുഗന്ധവിള ഔഷധ സസ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ഓടക്കാലി Professor & Head +91-484-2658221
Sales center
9447163891
amprs@kau.in
Pineapple Research Station, Vazhakulam Professor & Head +91-485-2260832
+919446840136
prsvkm@kau.in
prsvkm@gmail.com
പൈനാപ്പിള്‍ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, വാഴക്കുളം Professor & Head +91-485-2260832
+919446840136
prsvkm@kau.in
prsvkm@gmail.com
കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, മണ്ണുത്തി Professor & Head +91-487-2370726
09446370726
arsmannuthy@kau.in
Agricultural Research Station, Mannuthy Professor & Head +91-487-2370726
09446370726
arsmannuthy@kau.in
പ്ലാന്റ് പ്രൊപ്പഗേഷന്‍ & നഴ്സറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്,വെള്ളാനിക്കര Professor & Head +91-487-2438620
+91-487-2371599
centnursery@kau.in
Plant Propagation & Nursery Management Unit, Vellanikkara Professor & Head +91-487-2438620
+91-487-2371599
centnursery@kau.in
വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കണ്ണാറ Professor & Head 0487 2699087 brskannara@kau.in
Banana Research Station, Kannara Professor & Head 0487 2699087 brskannara@kau.in
Special Zone of Problem Areas
Head of Office Phone No Email ID
Regional Agricultural Research Station, Kumarakom Associate Director ADR:9447784771
Sale:9447703321
Off:04812524421
(Mon-Fri 10-4)
rarskum@kau.in
adrkum@kau.in
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കുമരകം Associate Director ADR:9447784771
Sale:9447703321
Off:04812524421
(Mon-Fri 10-4)
rarskum@kau.in
adrkum@kau.in
നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, വൈറ്റില Professor & Head +91-484-2809963 rrsvyttila@kau.in
Rice Research Station, Vyttila Professor & Head +91-484-2809963 rrsvyttila@kau.in
നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, മങ്കൊമ്പ് Professor & Head +91-477-2702245 rrsmoncompu@kau.in
Rice Research Station, Moncompu Professor & Head +91-477-2702245 rrsmoncompu@kau.in
കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, തിരുവല്ല Professor & Head +91-469-2604181 arsthiruvalla@kau.in
Agricultural Research Station, Thiruvalla Professor & Head +91-469-2604181 arsthiruvalla@kau.in
Onattukara Zone
Head of Office Phone No Email ID
ഓണട്ടുകര പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കായംകുളം +91-479-2443192 orars@kau.in
Onattukara Regional Agricultural Research Station, Kayamkulam +91-479-2443192 orars@kau.in
Southern Zone
Head of Office Phone No Email ID
Regional Agriculture Research Station, Vellayani Associate Director, RARS, Vellayani +91-471-2382239 adrvellayani@kau.in
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, വെള്ളായണി Associate Director, RARS, Vellayani +91-471-2382239 adrvellayani@kau.in
Integrated Farming Systems Research Station, Karamana Professor & Head +91-471-2343586 ifsrs@kau.in
സംയോജിത വിള സമ്പ്രദായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കരമന Professor & Head +91-471-2343586 ifsrs@kau.in
തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ബാലരാമപുരം Professor & Head +91-471-2400621 crsbalaram@kau.in
Coconut Research Station, Balaramapuram Professor & Head +91-471-2400621 crsbalaram@kau.in
വിള സമ്പ്രദായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം. സദാനന്ദപുരം +91-474-2663535 fsrskottarakkara@kau.in
Farming Systems Research Station, Sadanandapuram +91-474-2663535 fsrskottarakkara@kau.in
Head of Office Phone No Email ID
കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ സെന്റര്‍, മണ്ണുത്തി Professor & Head +91-487-2370773 ccmannuthy@kau.in
Communication Centre, Mannuthy Professor & Head +91-487-2370773 ccmannuthy@kau.in
Central Training Institute Professor & Head +91-487-2371104 cti@kau.in
സെന്റ്രല്‍ ട്രെയിനിങ്ങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മണ്ണുത്തി Professor & Head +91-487-2371104 cti@kau.in
കാര്‍ഷിക സാങ്കേതിക വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, മണ്ണുത്തി Professor & Officer on Special Duty 0487-2370540
0487-2371340
contactatic@kau.in
Agricultural Technology Information Centre, Mannuthy Professor & Officer on Special Duty 0487-2370540
0487-2371340
contactatic@kau.in
RAFTAAR Agri Business Incubator +91-487-2438331
+91-487-2438333
rabi@kau.in
Krishi Vigyan Kendra
Head of Office Phone No Email ID
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, കൊല്ല‍ം പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ +91-474-2663599 kvkkollam@kau.in
Krishi Vigyan Kendra, Kollam പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ +91-474-2663599 kvkkollam@kau.in
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, പാലക്കാട് Program Co-ordinator +91-466-2212279 kvkpalakkad@kau.in
Krishi Vigyan Kendra, Palakkad Program Co-ordinator +91-466-2212279 kvkpalakkad@kau.in
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, വയനാട് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ +91-4936-260411 kvkwayanad@kau.in
Krishi Vigyan Kendra, Wayanad പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ +91-4936-260411 kvkwayanad@kau.in
Krishi Vigyan Kendra, Thrissur Program Co-ordinator 9400483754 kvkthrissur@kau.in
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂര്‍ Program Co-ordinator 9400483754 kvkthrissur@kau.in
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, കോട്ടയം പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ +91-481-2523421 kvkkottayam@kau.in
Krishi Vigyan Kendra, Kottayam പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ +91-481-2523421 kvkkottayam@kau.in
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, കണ്ണൂര്‍ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ +91-460-2226087 kvkkannur@kau.in
Krishi Vigyan Kendra, Kannur പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ +91-460-2226087 kvkkannur@kau.in
Krishi Vigyan Kendra, Malappuram പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ +91-494-2686329 kvkmalappuram@kau.in
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, മലപ്പുറം പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ +91-494-2686329 kvkmalappuram@kau.in

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019