ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Krishi Vigyan Kendra, Kannur

Postal Address: 
Krishi Vigyan Kendra Kannur
Kerala Agricultural University
Panniyur
Kanhirangad P.O
Kannur Kerala 670142
Phone No: 
0460-2226087
8547675124
Email ID: 
kvkkannur@kau.in

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019