ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

24/05/2024 : Cancellation of re-auction quotation for cashew nut
23/05/2024 : ഉമ നെൽ വിത്ത് വിൽപ്പനക്ക്
22/05/2024 : KAU Convocation 2024 - Instructions to Candidates
22/05/2024 : Admission to various PG, Ph.D, Integrated, PG Diploma and Diploma Programmes - Last Date for Submission of Online Application is 11.06.2024
22/05/2024 : NOTIFICATION-SKILLED ASSISTANT
21/05/2024 : കെ.എ.യു ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് കരാര്‍ അദ്ധ്യാപക നിയമനത്തിനുള്ള അവസാനഘട്ട എഴുത്തു പരീക്ഷ (01-06-2024 തീയതിയിൽ) സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ്
18/05/2024 : Admissions Open for PG Diploma in Food Industry Management & Quality Control
16/05/2024 : Admission Open- PG Diploma in Scientific Weed Management, CoA, Vellayani
16/05/2024 : Admission Open- Diploma in Organic Agriculture, CoA, Vellayani
15/05/2024 : Job Notification - No. A3/1294/2024 - Date: 14.05.2024 - Assistant Professor (Several Departments) - Contract Basis - KCAET, Tavanur
04/05/2024 : Instructions for candidates appearing for the examination for the recruitment of Teachers at KAU High School
04/05/2024 : ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫർ- സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ /സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ഹയര്‍ ഗ്രേഡ് തസ്തിക കേഡറിലെ സാധ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക
04/05/2024 : ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫർ- ക്ലറിക്കല്‍/ലാബ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഗ്രേഡ് III തസ്തിക കേഡറിലെ സാധ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക
04/05/2024 : ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫർ-കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ തസ്തിക കേഡറിലെ സാധ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക
04/05/2024 : KAU School-Teachers Appointment - List of defective applications
23/05/2024 : Admit cards for the written examination to the post of Teacher (contract) at KAU High School can be downloaded w.e.f. 05-05-2024
25/04/2024 : AMPRS, Odakkali - Lemon grass seed for sale
23/04/2024 : International Seminar on Spices KAU (ISSK) 2024
18/04/2024 : Cancellation of Notification
03/05/2024 : RANK LIST FOR TIIE INTERVTEW HELD ON 01/04/2024 FOR THE TECHNICAL OFFICER FOR IMD-GKMS PROJECT ON CONTRACT BASIS.
19/03/2024 : Notification of the results of the election to the Students' Union 2023-2024
18/03/2024 : International Seminar on Spices KAU (ISSK) 2024
18/03/2024 : University Union Election 2023-24-Notification
14/03/2024 : Election to Students Union 23-24- Final Result Notification
01/03/2024 : NIRF Data

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019