ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

08/12/2023 : Election to Academic Council of KAU - Appointment of Election Agent and Polling Agent
07/12/2023 : Walk-in-interview on 14-12-2023 at 10 AM at KCAET, Tavanur for appointment on contract basis.
06/12/2023 : Reconstitution of the Academic Council - Election to the Academic Council - Name of Polling Stations
05/12/2023 : RTI Act 2005 - Modified guidelines
04/12/2023 : Millet Recipe Contest
02/12/2023 : Zonal Centre Program : Genetic Engineering Using CRISPR Cas9 , CoA Vellayani rom 6th - 8th December, 2023
02/12/2023 : KAU - Election to the Academic Council postponed
27/11/2023 : Office attendant vacancies in College of Agriculture, Kerala Agricultural University,Vellayani
23/11/2023 : പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, അമ്പലവയൽ- പുഷ്പ പ്രദർശന മേള 'പൂപ്പൊലി 2024'- കലാപരിപാടികൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
21/11/2023 : Last date of abstract submission and registration for the National Seminar on Soil and Water Symbiosis for Sustainable Agriculture extended up to 23rd November 2023.
18/11/2023 : Walk- in-Interview for the selection of Assistant Professor in the Dept of Physical Education Coa, Vellayani
18/11/2023 : Election to the Academic Council - Final list of contesting candidates validly nominated - Published
15/11/2023 : Rank List - Technician (Electrical) - No. A2 - 3896/2023 - Dated: 14.11.2023 - RARS Pattambi
14/11/2023 : Election to the Academic Council - List of candidates validly nominated
14/11/2023 : KAU - GA - Study leave to Faculty Members for acquiring Ph.D - Applications
13/11/2023 : Circular
11/11/2023 : National Seminar on Soil and Water Symbiosis for Sustainable Agriculture @ College of Agriculture, Vellayani
10/11/2023 : TRAINING PROGRAMME
10/11/2023 : Agromet Advisory 10.11.2023
10/11/2023 : “Construction of nursery shed at H block” ദർഘാസ് തീയതി നീട്ടിവയ്ക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്
09/11/2023 : പൂപ്പൊലി ഗാർഡൻ പ്രവേശനം താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.....ENTRY OF PUBLIC TO POOPPOLI GARDEN IS TEMPORARILY CLOSED TILL 31 .12.2023 DUE TO MAINTENANCE WORK
08/11/2023 : പൂപ്പൊലി ഗാർഡനിലെ പ്രവേശനം
07/11/2023 : Agromet advisory 07.11.2023
07/11/2023 : Election to the Academic Council under Section 17(1) (j) & (k) of KAU Act (Act 33 of 1971) - Election Notification Erratum
07/11/2023 : Interview to engage Skilled Assistant on daily wages for 2 State Plan Projects - Department of Molecular Biology & Biotechnology, College of Agriculture, Vellayani

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019