ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

30/03/2021 : Agromet Advisory Bulletin
26/03/2021 : Farm news bulletin March last week 2021
15/06/2021 : സ്യൂഡോമോണാസും ട്രൈകോഡെർമയും വില്പനയ്ക്ക്
23/03/2021 : Agromet Advisory Bulletin
20/03/2021 : Agromet Advisory Bulletin
19/03/2021 : Farm News Bulletin March 4th week 2021
16/03/2021 : Agromet Advisory Bulletin
14/03/2021 : Farm news bulletin March third week 2021
16/03/2021 : Agromet Advisory Bulletin
06/03/2021 : ICAR - KVK THRISSUR Technology Meet 2021 (സാങ്കേതിക വിദ്യാ സംഗമം 2021 മാർച്ച് 8 മുതൽ 10 വരെ )
06/03/2021 : Farm news bulletin March 2nd week
06/03/2021 : Agromet Advisory Bulletin
02/03/2021 : Agromet Advisory Bulletin
02/03/2021 : Notification for Finishing School in Biotechnology Programme 2020 - 21
26/02/2021 : Agromet Advisory Bulletin
26/02/2021 : Farm news bulletin March first week 2021
19/02/2021 : Agromet Advisory Bulletin
19/02/2021 : Farm news bulletin February 4th week 2021
17/02/2021 : Recruitment of Assistant Professors - Validity of rank lists extended by six months
17/02/2021 : Agromet Advisory Bulletin
26/02/2021 : Farm news bulletin February third week
13/02/2021 : Agromet Advisory Bulletin
10/02/2021 : Assistant Professor_On Contract_2021_Noification
19/02/2021 : Ranked List of Assistant Professors - Livestock Production Management / Animal Reproduction / Veterinary Medicine - Erratum issued
10/02/2021 : കുരുമുളക് വള്ളികള്‍ വില്‍പനയ്ക്ക്

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019