ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

04/10/2017 : സ്വച്ഛതാ ഹി സേവാ - ക്യാംപയിന്‍
28/09/2017 : Publication of the Electoral Roll
28/09/2017 : Notification of the Electoral Roll
02/09/2017 : ഓണാശംസകള്‍ - കെ.വി.കെ. തൃശ്ശൂര്‍
26/08/2017 : Preparing the Electoral Roll for Reconstituting the Academic Council Election -2017
25/08/2017 : Vacancy position for MBBS and BDS seats issued by CEE
21/08/2017 : "Sankalp Se Sidhhi" - Determination to Attainment
21/08/2017 : "Sankalp Se Sidhhi" - Determination to Attainment
21/08/2017 : സങ്കല്പ് സേ സിദ്ധി - കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം തൃശൂര്‍
14/08/2017 : Scientific Insight Series - I: Good Agricultural Practices - Processes and Protocol
09/08/2017 : quotation notice for concrete tiling
25/04/2019 : Reconstitution of the General Council
11/08/2017 : Scientific Insight Series - I: Good Agricultural Practices - Processes and Protocol
05/08/2017 : Notification
19/07/2017 : Notification for admission to Online Certificate Course
14/07/2017 : Traditional medicinal rice varieties- details pooling
05/08/2017 : Quotation dates revised
11/07/2017 : Logo Competition
05/07/2017 : Admission to M.Sc. (Ag.) Plant Biotechnology Programme through JNU entrance
06/07/2017 : Training for Laboratory Assistants / Technicians on Laboratory Procedures and Plant and Soil Analysis
25/04/2019 : Reconstitution of General Council 2017
18/06/2017 : Reading Week - 2017
05/08/2017 : Appointment of Presiding Officers and Polling Officers
05/08/2017 : Polling Area - General Council Election-2017
30/05/2017 : Timber Auction

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019