ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

10/10/2017 : Today Bus trip Cancelled
10/10/2017 : തൃശൂര്‍ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്‍റെയും, വി.എഫ്.പി.സി.കെ. യുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സുരക്ഷിത വാഴക്കൃഷി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാശനവും ജൈവകീടനാശിനികളുടെ ഉല്‍പാദന-വിതരണോല്‍ഘാടനവും
04/10/2017 : സ്വച്ഛതാ ഹി സേവാ - ക്യാംപയിന്‍
28/09/2017 : Publication of the Electoral Roll
28/09/2017 : Notification of the Electoral Roll
02/09/2017 : ഓണാശംസകള്‍ - കെ.വി.കെ. തൃശ്ശൂര്‍
26/08/2017 : Preparing the Electoral Roll for Reconstituting the Academic Council Election -2017
25/08/2017 : Vacancy position for MBBS and BDS seats issued by CEE
21/08/2017 : "Sankalp Se Sidhhi" - Determination to Attainment
21/08/2017 : "Sankalp Se Sidhhi" - Determination to Attainment
21/08/2017 : സങ്കല്പ് സേ സിദ്ധി - കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം തൃശൂര്‍
14/08/2017 : Scientific Insight Series - I: Good Agricultural Practices - Processes and Protocol
09/08/2017 : quotation notice for concrete tiling
25/04/2019 : Reconstitution of the General Council
11/08/2017 : Scientific Insight Series - I: Good Agricultural Practices - Processes and Protocol
05/08/2017 : Notification
19/07/2017 : Notification for admission to Online Certificate Course
14/07/2017 : Traditional medicinal rice varieties- details pooling
05/08/2017 : Quotation dates revised
11/07/2017 : Logo Competition
05/07/2017 : Admission to M.Sc. (Ag.) Plant Biotechnology Programme through JNU entrance
06/07/2017 : Training for Laboratory Assistants / Technicians on Laboratory Procedures and Plant and Soil Analysis
25/04/2019 : Reconstitution of General Council 2017
18/06/2017 : Reading Week - 2017
05/08/2017 : Appointment of Presiding Officers and Polling Officers

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019