ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഫെബ്രുവരി 28 - ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം

ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനമായ ഫെബ്രുവരി 28ന് പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജില്‍ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിവിധ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. ശാസ്ത്രം വനിതകളിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തില്‍ പ്രബന്ധരചനാ മത്സരവും ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും എന്ന വിഷയത്തില്‍ കൊളാഷ് മത്സരവും നടത്തി.  ഏകദേശം മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികള്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തു

Institution: 
College of Agriculture, Padannakkad

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019