ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

സമ്പൂർണ്ണയുടെ മുൻനിര പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം

ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മ മൂലക മിശ്രിതമായ സമ്പൂർണ്ണയുടെ മുൻനിര പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കൊളവള്ളി പാടശേഖരം, മുള്ളൻകൊല്ലിയിൽ നടന്നു . ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നെഴ്സറി സ്പ്രേയാണ് നടത്തിയത്. 30 ദിവസത്തിനു ശേഷം,സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡ്രോണുകൾ പാടത്ത് പ്രയോഗം നടത്തും

Institution: 
Krishi Vigyan Kendra, Wayanad

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019