ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം - 2021 ജനുവരി 27, 28 , 29, 30 തീയതികളിൽ - "മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ആധുനിക പ്രവണതകൾ കർഷകർക്കൊരു കൈതാങ്ങ്" -ഫേസ് ബുക്ക് ലൈവ് വെബിനാർ

Sat, 23/01/2021 - 11:58am -- KVK Thrissur
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
Krishi Vigyan Kendra, Thrissur
Date of Notification
Saturday, January 23, 2021
Content

തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ 2021 ജനുവരി 27, 28 , 29, 30 തീയതികളിൽ "മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ആധുനിക പ്രവണതകൾ - കർഷകർക്കൊരു കൈതാങ്ങ്" - ഫേസ് ബുക്ക് ലൈവ് വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019