ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ICAR- KVK Thrissur - Farmers Awareness Campaign on Balanced Use of Fertilizers 18 June 2021

Fri, 18/06/2021 - 12:52am -- KVK Thrissur
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
Krishi Vigyan Kendra, Thrissur
Date of Notification
Friday, June 18, 2021
Content

Farmers Awareness Campaign on Balanced Use of Fertilizers 18 June 2021

തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാനകേന്ദ്രം കൃഷിയിൽ രാസവളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാര് 2021  ജൂൺ 18 നു സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

https://meet.google.com/vgb-uydk-jsn

 

Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019