ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഐ.സി.എ .ആർ - കൃഷി വിജ്ഞാനം കേന്ദ്രം തൃശൂർ- കൂൺ കൃഷിയിലെ വിജയഗാഥ - 2021 ജൂലൈ 7 ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 10.30 മുതൽ 12.30 വരെ

Tue, 06/07/2021 - 8:48pm -- KVK Thrissur
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
Krishi Vigyan Kendra, Thrissur
Date of Notification
Tuesday, July 6, 2021
Content

ഐ.സി.എ.ആർ - കൃഷി വിജ്ഞാനം കേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ - കൂൺ കൃഷിയിലെ വിജയഗാഥ -കൂൺ കർഷകർ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു വെയ്ക്കുന്നു. 2021 ജൂലൈ 7 ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 10.30 മുതൽ 12.30 വരെ

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താഴെ പറയുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .
https://meet.google.com/quh-eugt-gkj?hs=224

Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019