ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം - " കർഷക ശാസ്ത്രജ്ഞ മുഖാമുഖവും സാങ്കേതിക ഉപദേശക യോഗവും - 20.09.2021

Sun, 19/09/2021 - 11:01am -- KVK Thrissur
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
Krishi Vigyan Kendra, Thrissur
Date of Notification
Sunday, September 19, 2021
Content

തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻറെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ " കർഷക ശാസ്ത്രജ്ഞ മുഖാമുഖവും സാങ്കേതിക ഉപദേശക യോഗവും 20.09.2021 നു  രാവിലെ 10 .30  മുതൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വാഴ കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. കർഷകർക്ക് വിദഗ്‌ധരുമായി നേരിട്ടു സംവദിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://meet.google.com/fvo-muay-kog

Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019