ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Employment News

27/09/2023
Cardamom Research Station, Pampadumpara
Walk-in-Interview for the appointment of Skilled Assistant
27/09/2023
College of Agriculture, Vellanikkara
Assistant Professor(Contract)-Rank List
26/09/2023
College of Agriculture, Vellanikkara
Rank List- selection of Assistant Professor (Contract)-Dept. of Floriculture & Landscaping
26/09/2023
College of Agriculture, Vellanikkara
Rank List of candidates for selection as FARM OFFICER through Employment Exchange
19/09/2023
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
Rank List - Project Assistant - No. A2 –3504/2023 - Dated: 19.09.2023 - RARS Pattambi
19/09/2023
Onattukara Regional Agricultural Research Station, Kayamkulam
KSBB Project - Ranklist
25/09/2023
College of Agriculture, Vellanikkara
Assistant Professor (Contract)-Walk in interview Postponed
05/09/2023
Regional Agricultural Research Station, Ambalavayal
Notification for the post of Assistant Professor (on Daily Wages)
02/09/2023
പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പീലിക്കോട്
19.09.2023 –ന് നടത്താനിരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ (അഗ്രി. എക്സ്റ്റൻഷൻ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള കരാറടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനത്തിനായുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 29.09.2023 –ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്ക് തന്നെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.
21/08/2023
Onattukara Regional Agricultural Research Station, Kayamkulam
Rank list of Assistant Professor (Contract) in Agronomy
05/07/2023
Kerala Agricultural University
Ranklist for Provisional Appointment in KAU School through Employment Exchange
25/01/2021
Agricultural Research Station, Mannuthy
Rank list of Casual Labourers for Mannuthy-Vellanikkara Campus

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019