ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Academic Notifications

The provisional rank list for admission to DBT supported M.Sc. Molecular Biology and Biotechnology programme 2024-25 is published herewith. The admission will be conducted on 19.07.2024 (Friday) 11.00 AM at the Directorate of Education, Kerala Agricultural University, Main Campus, KAU (PO), Vellanikkara Thrissur. Candidate included in the provisional rank list are directed to report for admission on the date, time and venue mentioned, along with all documents mentioned in the announcement. Candidates should remit the full fee as directed by the University at the time of admission.

Hall ticket for the entrance examination for admission to Diploma in Agricultural Sciences and Diploma in Organic Agriculture can be downloaded from the link given below.

Click here to download hall ticket

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല നടത്തിവരുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസസ്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നീ ദ്വിവത്സര ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ 2024 ജൂലായ്  മാസം 21 ന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവയാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റുകൾ 12/07/2024 തിയ്യതിക്ക് ശേഷം www.admissions.kau.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

As the second phase of KMAT examination was completed on 23.06.2024, the eligibility period of KMAT/CMAT/CAT for admission to MBA (ABM) has been revised to November 2023 to June 2024. More details in the notice published herewith.

 

Click here to apply online

The last date of submission of online application for admission to MBA (AgriBusiness Management) programme for the academic year 2024-25 is extended from 01.06.2024 to 25.07.2024. More details in the notice published here.

 

Click here to apply online

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019