ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ബി.എസ്. സി. (ഹോണേഴ്‌സ്) അഗ്രികൾച്ചർ - സീറ്റ് ഒഴിവുകൾ

Wed, 03/03/2021 - 5:53am -- DirectorAcademic
Printer-friendly versionPDF version
Date of Notification: 
Wednesday, March 3, 2021

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വെള്ളായണി, പടന്നക്കാട്, അമ്പലവയൽ കാർഷിക കോളേജുകളിൽ ഒഴിവു വന്ന ബി.എസ്. സി. (ഹോണേഴ്‌സ്) അഗ്രികൾച്ചർ സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019