ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിഭ ധന സഹായ പദ്ധതി (CM Scholarship) - അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി 10.03.2023

Tue, 28/02/2023 - 2:57pm -- DirectorAcademic
Date of Notification: 
Tuesday, February 28, 2023

ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിഭ ധന സഹായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അക്കാദമിക് വർഷത്തിൽ പഠിച്ച അവസാന വർഷ ബിരുദ (3/4/5 വർഷ ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾ ) വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം 1000 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പായി നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്കോളർഷിപ്പിനായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ 2021 - 22 അധ്യായന വർഷം വിജയകരമായി പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകർ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പോർട്ടൽ (http://dcescholarship.kerala.gov.in) വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയ്യതി 10.03.2023 . കൂടുതൽ വിവങ്ങൾക്ക് ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പും വിജ്ഞാപനവും നോക്കുക.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019