ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് ഡിസംബർ 14-ന് നടത്താനിരുന്ന അഭിരുചി പരിശോധനയും ഇന്റർവ്യൂവും ഡിസംബർ 15 ലേക്കും ഡിസംബർ 15 ന് നടത്താനിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ഡിസംബർ 16 ലേക്കും മാറ്റിവച്ചു.

Thu, 13/12/2018 - 7:21pm -- admin.kau.in
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
Kerala Agricultural University
Date of Notification
Thursday, December 13, 2018

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019