ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

കുരുമുളക് വള്ളികള്‍ വില്‍പനയ്ക്ക്

Wed, 10/02/2021 - 12:43pm -- CoA Padannakkad
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
College of Agriculture, Padannakkad
Date of Notification
Wednesday, February 10, 2021
Content

പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജില്‍ അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിവിധയിനം വേരുപിടിപ്പിച്ച കുരുമുളക് വള്ളികള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വില 25/- രൂപ.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019