ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഉല്പന്നങ്ങൾ വില്പനയ്ക്ക്

Tue, 20/04/2021 - 3:25pm -- Central Nursery
Announcement Issued by
Plant Propagation & Nursery Management Unit, Vellanikkara
Date of Notification
Tuesday, April 20, 2021
Content

അറിയിപ്പ് – കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ നേഴ്സറിയിൽ മികച്ച ഇനം പച്ചക്കറി വിത്തുകളും, തൈകളും വില്പനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  കൂടാതെ, W.C.T., കോമാടൻ, കുറ്റ്യാടി, ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി തെങ്ങിൻ തൈകളും, നീലം, പ്രിയൂർ, മല്ലിക, ചന്ദ്രക്കാരൻ, ഗുദാദത്ത്, രത്ന, H-45,H-15 മാവിനങ്ങളും, മറ്റ് ഫലവൃക്ഷങ്ങളും, പന്നിയൂർ, കരിമുണ്ട വേരുപിടിപ്പിച്ച കുരുമുളക് വള്ളികളും, അയർ, സമ്പൂർണ്ണ, അമൃതം തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ മൂലകകൂട്ടുകളും,  സുഡോമോണാസ്, ട്രൈക്കോഡർമ, മൈക്കോറൈസ മുതലായവയും വില്പനയ്ക്കായി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.  പ്രവർത്തനസമയം രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകീട്ട് 5 മണിവരെ.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019