ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

അറിയിപ്പ്

Mon, 22/11/2021 - 11:56am -- RARS Pilicode
Announcement Issued by
Regional Agricultural Research Station, Pilicode
Notification Reference No
ബി1-1225/2020 തീയ്യതി: 22.11.2021
Date of Notification
Monday, November 22, 2021
Content

24.11.2021 തീയ്യതിയിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന ഫാം അസിസ്റ്റന്റ് (വെറ്റി) തസ്‌തികയിലേക്കുള്ള വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ/ടെസ്റ്റ് -ന്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എസ്.എസ്.എൽ.സിയോടൊപ്പം കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർ എന്നതാണ്. പ്രസ്‌തുത യോഗ്യതയില്ലാത്തവരുടെ അഭാവത്തിൽ ബി.എസ്.സി (അഗ്രി) യോഗ്യതയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം – 2.

എസ്.എസ്.എൽ.സി മാത്രം യോഗ്യതയുള്ളവരെ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

(യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്).

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019