ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ചെണ്ടുമല്ലി വാടാമല്ലി ചെടികളുടെ പരിചരണം

Tue, 07/06/2022 - 2:05pm -- cohvka
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
College of Agriculture, Vellanikkara
Date of Notification
Tuesday, June 7, 2022
Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019