ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Agromet Advisory Bullettin 16.08.2022

Tue, 16/08/2022 - 3:50pm -- KVK Kollam
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
Krishi Vigyan Kendra, Kollam
Date of Notification
Tuesday, August 16, 2022
Content

Agromet Advisory Bullettin

കൊല്ലം ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ബുള്ളറ്റിൻ (Kollam district AgroMet advisory bulletin ) - 16/08/2022 : DAMU

Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019