ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Cook cum caretaker : Trainees hostel cum Guest house - daily wages (temporary)

Fri, 30/09/2022 - 8:35am -- coavellayani.kau.in
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
College of Agriculture, Vellayani
Notification Reference No
ES(3)/738/2018
Date of Notification
Saturday, September 24, 2022
Content

കേരള കാർഷിക  സർവകലാശാല , കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണിയിലേക് കുക്ക് കം കെയർ ടേക്കർ തസ്തികയിലേക് ദിവസ വേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അഭിമുഖം 07/10/2022 രാവിലെ 10:00 മണിക്ക് വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിൽ വച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്‌ തായെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം കാണുക 

Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019