ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഇൻസ്ട്ക്ഷണൽ ഫാം,വെള്ളായണി അച്ചടക്ക നടപടി- സംബന്ധിച്ച്

Tue, 18/10/2022 - 4:58pm -- Systems Manager
Announcement Issued by
Kerala Agricultural University
Notification Reference No
No.F3/903/2021(i)
Date of Notification
Friday, August 5, 2022
Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019