ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് :

Thu, 01/02/2024 - 2:02pm -- coavellayani.kau.in
Announcement Issued by
College of Agriculture, Vellayani
Notification Reference No
നം .ഇ .എസ് .(1 ) /370 / 2024
Date of Notification
Thursday, January 25, 2024
Content

വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ 2  വകുപ്പുകളിൽ ഒഴിവുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികകളിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരെ  നിയമിക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണിയിൽ വച്ച്  അഭിമുഖം നടത്തുന്നു 

വിശദവിവരങ്ങൾ  ഉള്ളടക്കം  ചെയ്തിരിക്കുന്നു .

Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019