ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ കരാർ അഭിമുഖം

Fri, 23/02/2024 - 2:45pm -- Systems Manager
Announcement Issued by
College of Agriculture, Vellayani
Notification Reference No
No.E.S.(1)17993/2023
Date of Notification
Wednesday, February 21, 2024
Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019