ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫർ-കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ തസ്തിക കേഡറിലെ സാധ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക

Sat, 04/05/2024 - 12:57pm -- Systems Manager
Announcement Issued by
General Administration
Notification Reference No
No.KAUGA/4434/2024-GA-A1
Date of Notification
Saturday, May 4, 2024
Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019