ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Admissions Open for PG Diploma in Food Industry Management & Quality Control

Sat, 18/05/2024 - 4:44pm -- rabi.kau.in
Announcement Issued by
RAFTAAR Agri Business Incubator
Date of Notification
Saturday, May 18, 2024
Content

Applications are invited from eligible candidates for admission to to PG Diploma in Food Industry Management & Quality Control under Kerala Agricultural University for the Academic Year 2024-25. The candidates should submit the online application after registration through  https://admissions.kau.in. The last date for submitting online application is 11.06.2024. Details of qualification, mode of selection, conduct of courses, etc. are available in the notification and prospectus published here. For more details, please contact 0487 2438332, 822071822

 

കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മാനേജ്മൻ്റ് & ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ  പി. ജി. ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2024 ജൂൺ 11

ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ സംരഭം തുടങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്നവർ, ജോലി തേടുന്നവർ, ഈ മേഖലയിൽ ഉപരി പഠനം നോക്കുന്നവർ, എന്നിവർക്ക് പ്രയോജനം. 

ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   

 https://admissions.kau.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0487 2438332, 822071822,  എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019