ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

കെ.എ.യു ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് കരാര്‍ അദ്ധ്യാപക നിയമനത്തിനുള്ള അവസാനഘട്ട എഴുത്തു പരീക്ഷ (01-06-2024 തീയതിയിൽ) സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ്

Tue, 21/05/2024 - 7:10pm -- admin.kau.in
Announcement Issued by
Kerala Agricultural University
Notification Reference No
No.KAUGA/6190/2023-GA-J3(i)
Date of Notification
Monday, May 20, 2024
Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019