ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Scientific Insights in Agriculture (കൃഷി ശാസ്ത്ര സമീക്ഷ)

Thu, 11/07/2019 - 3:06pm -- CTI Mannuthy
Announcement Issued by
Central Training Institute
Date of Notification
Thursday, July 11, 2019
Content

Scientific Insights in Agriculture -Series 17 -on July 26,27 2019

Topic:Horticultural therapy

 

കൃഷി ശാസ്ത്ര സമീക്ഷ -ജൂലൈ 26 , 27 2019 

വിഷയം : ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ തെറാപ്പി 

തപാല്‍/ഫോൺ / ഇ-െമയില്‍ വഴിേയാ നേരിട്ടോ  രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന  ആദ്യത്തെ  നാല്‍പ്പത്
പേർക്കാണ്  അവസരം ലഭിക്കുക . രജിസ്‌ട്രേഷൻ സൗജന്യമായിരിക്കും.
താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും സൗകര്യങ്ങൾ  ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

രജിസ്‌ട്രേഷനു വേണ്ടി  ബന്ധപ്പേടേണ്ട വിലാസം: പ്രൊഫസർ  & ഹെഡ്,സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല, മണ്ണുത്തി   പി.ഒ., തൃശൂര്‍ - 680651. 
ഇ-െമയില്‍- cti@kau.in ഫോൺ : 0487 2371104

Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019