ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

 • Black/White
 • White/Black
 • Yellow/Blue
 • Standard

Current Style: Standard

Content Management Team

KAU Headquarters
 •  
College of Horticulture, Vellanikkara
 • Dr. Nazeem PA, Professor, CPBMB
 • Dr. Sakeer Hussain A, Assistant Professor, CeL
College of Co-operation Banking & Management, Vellanikkara
 • Dr. Shaheena P, Associate Professor & Head, Department of Development Economics
 • Dr. Jose AM, Associate Professor & Associate Director, MBA(ABM)
College of Forestry, Vellanikkara
 • Dr. Anoop EV, Associate Professor
 • Dr. Shaji M, Assistant Professor
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
 • Vishnu B, Assistant Professor
 • Shivaji KP, Assistant Professor
Academy of Climate Change Education & Research, Vellanikkara
 • Dr. Sunil KM, Assistant Professor
Pineapple Research Station, Vazakulam
 • Dr. Joy PP, Associate Professor & Head

Central Library, Vellanikkara
 • Nisha NB, Assistant Librarian
 • Alphonsa KV, Reference Assistant
Agricultural Research Station, Thiruvalla
 • Dr. Shajan VR, Associate Professor
 • Gopakumar S, Administrative Assistant
Central Training Institute, Mannuthy
 • Dr. Alexander George, Professor & Head
Plant Propagation & Nursery Management Unit, Vellanikkara
 • Dr. Anitha S, Associate Professor (Agronomy)
Krishi Vigyan Kendra, Malappuram
 • Dr. Sunil VG, Assistant Professor (Agricultural Extension)

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019