ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

 • Black/White
 • White/Black
 • Yellow/Blue
 • Standard

Current Style: Standard

Esteemed Recruiters

LIST OF ESTEEMED RECRUITERS

 1.   IDBI Bank Ltd.
 2.   NABFINS
 3.   NABARD
 4.   Godrej Agrovet Ltd.
 5.   Indocert Pvt Ltd.
 6.   AVT Pvt. Ltd.
 7.   Harrisons Malayalam (HML) Ltd.
 8.   Catholic Syrian Bank Ltd.
 9.   Big Basket
 10.   Royal Bank of Scotland
 11.   Synthite Private Limited
 12.   Plantrich Private Ltd.
 13.   Century Ply Private Ltd.  
 14.   AXIS Bank Ltd.
 15.   Sundaram Finance Ltd.
 16.   Dhanlaxmi Bank Ltd.
 17.   Reliance Retail Ltd.
 18.   Sutherland Global Services
 19.   Pantaloon Group of Companies.
 20.   Aditya Birla Group
 21.   Federal Bank Ltd.
 22.   Geojit BNP Paribhas Ltd.
 23.   South Indian Bank Ltd.
 24.   ICICI Bank Ltd.
 25.   Sitaram Ayurveda Pharmacy Ltd.
 26.   JRG Securities Ltd.
 27.   ESAF Small Bank.
 28.   Plant Lipids
 29.   HDFC Bank Ltd
 30.   Spices Board
 31.   RVJ Eurasia

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019