ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

കാര്‍ഷിക ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പുത്തന്‍ വിത്തിനങ്ങളുടെ പ്രകാശനവും

Wed, 23/05/2018 - 9:08am -- admin.kau.in
Notification Issued From: 
Kerala Agricultural University
Event Date: 
Saturday, May 26, 2018

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019