ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Workshop on " Onattukara Ellinu Bhauma Soochaka Samrakshanam "

Mon, 24/02/2020 - 10:35am -- EditorCITI
Notification Issued From: 
Onattukara Regional Agricultural Research Station, Kayamkulam
Date of Reference Document: 
Thursday, February 20, 2020
Event Date: 
Thursday, February 27, 2020
Album: 
One day seminar on "GI registration to Onattukara Sesame" - invitation

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019