ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Trainings conducted by RARS(SZ), Vellayani

Sun, 23/05/2021 - 12:41pm -- adrvellayani.kau.in
Notification Issued From: 
Regional Agriculture Research Station, Vellayani
Event Date: 
Friday, May 21, 2021 to Monday, May 31, 2021

                                                           Trainings Conducted by RARS(SZ)

Sl.

No.

                  Title

       Date

  Resource Person

 Contact no.

1

സമീകൃത ഭക്ഷണത്തിന് പോഷകത്തോട്ടം ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലും

20-05-2021

10:30-12:30

Dr. Simi S.

Asst. Professor

Dept. of Veg. Science

CoA, Vellayani

09946867991

2

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ക്  രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിക്കും  - കൂൺ

(2 day training)

21-05-2021

10:30 -12:30;

2:00:3:30

22-05-2021

10:30 -12:30

Dr. Heera G.

Asst. Professor

AICRP Mushroom,

CoA, Vellayani

08921541980

3

കേരളത്തിലെ വിളകളിലെ നിമവിരകളും അവയുടെ നിയന്ത്രണവും

22-05-2021

10:00-12:00

Dr. Nisha.M.S.

Asst. Professor,

AICRP on Nematodes

CoA, Vellayani

08547432308

4

ശാസ്ത്രീയമായ തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷിയും കന്നുകാലി പരിപാലനവും

22-05-2021

2:30-4:30

Dr. Usha Thomas,

Asst. Professor

AICRP on Forage Crops, CoA, Vellayani

 

 

Dr. Smitha S.

Asst. Professor

Dept. of Animal Husbandry.

CoA, Vellayani

 

09496301170

5

മഴക്കാല മുൻ ഒരുക്കങ്ങൾ- കൃഷിയിൽ

23-05-2021

2:30 – 3:30

Dr. Linitha Nair

Asst. Professor

Dept. of Agrl. Met.

CoA, Vellayani

09074548665

6

Integrated pest management in banana

24-05-2021

10:00-12:00

Dr. Vijayasree V.

Asst. Professor

AICRP on Honey Bee & Pollinators

CoA, Vellayani

09447428656

7

Safe use of pesticides

24-05-2021

11:00-1:00

Dr Malini Nilamudeen

Asst. Professor

Dept. of Agrl Ent.,PRRAL, RARS

09544427279

8

സുസ്ഥിര കൃഷിക്ക് തേനീച്ച വളർത്തൽ

24-05-2021

2:00-4:00

Dr. Amritha V.S.

Asst. Professor

AICRP on Honey Bee & Pollinators

CoA, Vellayani

09447428656

9

ശാസ്ത്രീയമായ തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷിയും കന്നുകാലി പരിപാലനവും

26-05-2021

2:30-4:30

Dr. Gayathri G.,

Asst. Professor

AICRP on Forage Crops, CoA, Vellayani

 

 

Dr. Smitha S.

Asst. Professor

Dept. of Animal Husbandry.

CoA, Vellayani

 

09496301170

10

പച്ചക്കറി തൈ ഉത്പാദനം -

vegetable seedling production

27-05-2021

2:00-4:00

Dr. Simi S.

Asst. Professor

Dept. of Veg. Science

CoA, Vellayani

09946867991

11

ഉഷ്ണമേഖല പച്ചക്കറി വിളകളുടെ കൃഷി രീതികൾ - Cultivation practices of tropical vegetable crops

28-05-2021

2:00-4:00

Dr. Sarada S.

Asst. Professor & Head

Dept. of Veg. Science

CoA, Vellayani

094959 74675

12

ജീവാണു വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗരീതി

28-05-2021

2:30-3:30

Dr. Chitra N.

Asst. Professor

Dept.of Microbiology

CoA, Vellayani

09400329295

13

ശാസ്ത്രീയമായ തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷിയും കന്നുകാലി പരിപാലനവും

29-05-2021

2:30-4:30

Dr. Usha Thomas,

Asst. Professor

AICRP on Forage Crops, CoA, Vellayani

 

 

Dr. Smitha S.

Asst. Professor

Dept. of Animal Husbandry.

CoA, Vellayani

 

09496301170

 14

നാടൻ പച്ചക്കറിവിളകളുടെ കൃഷി രീതികൾ - Cultivation practices of under exploited vegetable crops

31-05-2021

2:00-4:00

Dr. Nisha S.K.

Asst. Professor

Dept. of Veg. Science

CoA, Vellayani

094478 90944

15

കർഷകർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ

31-05-2021

3:00-4:00

Dr.Geetha Radhakrishnan

Asst. Professor

RARS(SZ),

CoA, Vellayani

09745425056

 

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019