ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

“ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി” - സൗജന്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലന പരിപാടി

Mon, 14/06/2021 - 5:32pm -- CTI Mannuthy
Notification Issued From: 
Central Training Institute
Event Date: 
Monday, June 21, 2021 to Friday, June 25, 2021

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, മണ്ണുത്തി സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി “ജൈവ പച്ചക്കറിക്കൃഷി” എന്ന വിഷയം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കർഷകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ജൂൺ 21 മുതല്‍ 25 വരെ  സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് : https://forms.gle/Td28wvZE668RJdtC9

 

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019