ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ദ്വിദിന പരിശീലന പരിപാടി: " നഴ്സറി പരിപാലനം- സസ്യ പ്രജനനരീതികൾ "

Fri, 26/11/2021 - 2:50pm -- CoA Padannakkad
Notification Issued From: 
കാർഷിക കോളേജ്, പടന്നക്കാട്
Event Date: 
Wednesday, December 1, 2021 to Thursday, December 2, 2021

ICAR Tribal Sub Plan - ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ (ICAR) ധനസഹാത്തോടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ 6 ബ്ലോക്കുകളിലായി പട്ടിക്കവർഗ വിഭാഗത്തിന്റെ കാർഷിക  വികസനത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി.

 

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഡിസംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജിൽ "നഴ്സറി പരിപാലനം- സസ്യ പ്രജനനരീതികൾ" എന്ന വിഷയത്തിൽ ദ്വിദിന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019