ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഐ സി എ ആർ പട്ടിക ജാതി ഉപപദ്ധതി യുടെ ഭാഗമായി പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.

Fri, 07/01/2022 - 12:09pm -- CoA Padannakkad
Notification Issued From: 
College of Agriculture, Padannakkad
Event Date: 
Monday, January 10, 2022

ഐ സി എ ആർ പട്ടിക ജാതി ഉപപദ്ധതി യുടെ ഭാഗമായി പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്ക്  എല്ലാ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂൺ കൃഷി, തേനീച്ച വളർത്തൽ, വിളകളിലെ സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം, വീട്ടു വളപ്പിലെ   പോഷകത്തോട്ടം, കന്നുകാലി വളർത്തലും പരിപാലനവും, ഉദ്യാന സംരംഭങ്ങൾ, മത്സ്യ വിഭവങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധന സാധ്യത, പഴം, പച്ചക്കറി സംസ്കരണത്തിലെ  സംരംഭകത്വ അവസരങ്ങൾ, ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലനം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ജനുവരി 10 മുതൽ  ഓൺലൈൻ ആയി ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി നടത്തുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ഫോൺ  നമ്പറിൽ (+919497604292) വിളിച്ച്‌  (10 am to 4:00 pm) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Documents: 

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019