ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ICAR-TSP: Training on Mushroom Value Addition on 1st and 2nd, February, 2022

Sat, 29/01/2022 - 10:16am -- CoA Padannakkad
Notification Issued From: 
Kerala Agricultural University
Event Date: 
Tuesday, February 1, 2022 to Wednesday, February 2, 2022

Venue: College of Agriculture, Padannakkad

 

ICAR-TSP: 

ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ (ICAR) ധനസഹാത്തോടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ 6 ബ്ലോക്കുകളിലായി പട്ടിക്കവർഗ വിഭാഗത്തിന്റെ കാർഷിക വികസനത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി.

 

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019