ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

"സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായം" ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി (2022 ഫെബ്രുവരി 18 മുതല്‍ 23 വരെ)

Wed, 02/02/2022 - 4:58pm -- CTI Mannuthy
Notification Issued From: 
Central Training Institute
Event Date: 
Friday, February 18, 2022 to Wednesday, February 23, 2022

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മണ്ണുത്തി "സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായം" എന്ന വിഷയം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി 2022 ഫെബ്രുവരി 18 മുതല്‍ 23 വരെ കർഷകർക്കും കാർഷിക സംരംഭകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഏവര്‍ക്കും പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

 

രജിസ്ട്രേഷൻ 2022 ഫെബ്രുവരി 13 വരെ മാത്രം.

 

രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് : https://forms.gle/BmN6LgXEikg9nniGA

Documents: 

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019