ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ICAR-SCSP: Training on Mushroom Production

Mon, 07/02/2022 - 1:08pm -- CoA Padannakkad
Notification Issued From: 
Kerala Agricultural University
Date of Reference Document: 
Monday, February 7, 2022
Event Date: 
Monday, February 7, 2022

ICAR - SCSP
ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ (ICAR) ധനസഹാത്തോട
ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ (ICAR) ധനസഹാത്തോടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ 6 ബ്ലോക്കുകളിലായി പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്റെ കാർഷിക  വികസനത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019