ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി - 2022 സെപ്റ്റംബർ 14 – 17

Mon, 29/08/2022 - 12:56pm -- CTI Mannuthy
Notification Issued From: 
Central Training Institute
Event Date: 
Wednesday, September 14, 2022 to Saturday, September 17, 2022

മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി - 2022 സെപ്റ്റംബർ 14 – 17

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയിൽ 4 ദിവസത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  പരിശീലനം നടത്തുന്നു.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ വിളിക്കൂ...

04872371104

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019