ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഹൈടെക് പച്ചക്കറി തൈ ഉൽപ്പാദനവും പച്ചക്കറി വിളകളിലെ ഗ്രാഫ്റ്റിങും - 2022 ഒക്ടോബർ 17

Fri, 07/10/2022 - 9:26am -- CTI Mannuthy
Notification Issued From: 
Central Training Institute
Event Date: 
Monday, October 17, 2022

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഹൈടെക് പച്ചക്കറി തൈ ഉൽപ്പാദനവും
പച്ചക്കറി വിളകളിലെ ഗ്രാഫ്റ്റിങും എന്ന വിഷയത്തിൽ 2022 ഒക്ടോബർ 17 ന് ഏകദിന പ്രവൃത്തി പരിചയ പരിശീലനം നടത്തുന്നു.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ വിളിക്കൂ..

04872371104

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019