ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

മൈക്രോഗ്രീൻസ് - സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം 2022 നവംബർ 30

Tue, 15/11/2022 - 9:50am -- CTI Mannuthy
Notification Issued From: 
Central Training Institute
Event Date: 
Friday, November 25, 2022

മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

രജിസ്ട്രേഷൻ  അവസാന  തീയതി : 2022  നവംബർ 25

രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് : https://forms.gle/NkmmCiP1fzPQK7z89

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019