ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Malabar Mango Fest 2023

Tue, 18/04/2023 - 5:34pm -- CoA Padannakkad
Notification Issued From: 
College of Agriculture, Padannakkad
Event Date: 
Saturday, April 29, 2023 to Tuesday, May 2, 2023

ഏപ്രിൽ 29 മുതൽ മെയ് 2 വരെ (ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ)
മാധുര്യമേറും മലബാറിൻ മാമ്പഴ മേള… 
മലബാർ മാംഗോ ഫെസ്റ്റ്-2023

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019